K. Khasemputtaruengsri

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

ใน Premeire Pro CS6 เราสามารถติดตั้ง Mercury Playback Engine โดยใช้ Hardware เข้าช่วยในเรื่องของการ Preview Render ได้เร็วขึ้น 10 เท่าเลยทีเดียว ขั้นตอนการติดตั้ง อยู่ใน Powerpoint นี้แล้ว

powerpoint
powerpoint
powerpoint

ตัวอย่างผลงานการตัดต่อ โดยใช้จังหวะเสียงกระแทกของกีตาร์/กลอง ภาพจะตัดทุกครั้งที่ได้ยินจังหวะเสียงกระแทกของกีตาร์/กลอง ระยะห่างเท่า ๆ กัน คือประมาณ 1 วินาที แล้วตัด พยายามให้จังหวะภาพตัดตรงเสียงกระแทกดังตึ้บ ๆ ตัดให้ลงจังหวะคม ๆ จะทำให้ผลงานน่าสนใจมากขึ้น

ตัวอย่างวีดีโอ

พาไปกินชานม เมืองจีน – ตัวอย่างผลงานงานเดี่ยว ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที มีทั้งตัวบทที่เป็นเส้นเรื่อง มีภาพประกอบ มีตัวอักษรประกอบคำอธิบาย มีองค์ประกอบในเรื่องของการเกริ่นนำ การเข้าเรื่อง และการปิดท้าย

ตัวอย่างวีดีโอ

ตัวอย่างผลงานของ Simon Christen ที่ใช้การวางกล้องถ่ายยาว ๆ แล้วใช้การเร่งจังหวะเวลาให้เร็วขึ้นในขณะตัดต่อ ประกอบกับจังหวะเพลง โดยตัดให้ลงกับจังหวะเสียงกระแทก หรือน้ำหนักของเพลง

ตัวอย่างวีดีโอ

การตัดต่อภาพและเสียง

แผนการสอนปฏิบัติ

 1. การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น และการนำเข้าสื่อเพื่อตัดต่อ
 2. การมาร์คและเลือกคลิป และการตัดต่อเบื้องต้น
 3. เทคนิคการตัดต่อขั้นสูง และการเพิ่มประสิทธิผลการตัดต่อ
 4. การผสมเสียงเบื้องต้น และการใส่มาร์คเกอร์
 5. ทำงานร่วมกับภาพนิ่งและกราฟิค และการปรับแก้ความเร็ว
 6. การเชื่อมต่อภาพ การสร้างผลพิเศษให้กับภาพและเสียง และการสร้างไตเติล
 7. การตัดต่องานจากกล้องหลายตัว และการส่งออกผลงานภาพและเสียง
 8. วางแผนผลิตผลงานภาพและเสียง
 9. ผลิตผลงานภาพและเสียง (Project เดี่ยว)
 10. ผลิตผลงานภาพและเสียง (Project กลุ่ม)
 11. นำเสนอผลงานภาพและเสียง
 12. สรุปผลการนำเสนอผลงานภาพและเสียง
 13. การเผยแพร่ผลงานภาพและเสียงผ่านสื่อต่าง ๆ
เอกสารการสอน

การตัดต่อภาพและเสียง

แผนการสอนทฤษฎี

 1. แนวคิดและองค์ประกอบพื้นฐานของการตัดต่อภาพและเสียง
 2. การวางแผนลำดับงานขั้นตอนการตัดต่อ
 3. การใช้ภาพในการสื่อความหมาย
 4. การใช้เสียงในการสื่อความหมาย
 5. โครงสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปในการตัดต่อภาพและเสียง
 6. ประเภทของสื่อที่จะนำมาใช้ในการตัดต่อ
 7. วิธีการนำภาพและเสียงมาใช้ในการตัดต่อ
 8. รูปแบบการเชื่อมต่อภาพ
 9. การสร้างผลพิเศษให้กับภาพและเสียง
 10. การสร้างไตเติลและกราฟิกให้กับงานตัดต่อ
 11. การนำผลงานไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
 12. กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ภาพและเสียง
 13. ปัญหาและแนวโน้มของการตัดต่อภาพและเสียง
 14. นำเสนอผลงานภาพและเสียง/ทบทวนก่อนสอบ
 15. สรุปผลการนำเสนอผลงานภาพและเสียง
 16. สอบปลายภาคการศึกษา
เอกสารการสอน

การตัดต่อภาพและเสียง

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตัดต่อภาพและเสียง
 2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปในการตัดต่อลำดับภาพและเสียง
 3. เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์สื่อรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในงานลำดับภาพและเสียง
 4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดความคิดสร้างสรรค์ ในการตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสื่อความหมาย หรือเพื่อสร้างและพัฒนาอารมณ์
 5. เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดออกแบบพัฒนา และเผยแพร่งานภาพและเสียงได้

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ พัฒนาการของเทคโนโลยีการตัดต่อภาพและเสียง การติดตั้งและการใช้อุปกรณ์ โปรแกรมสำเร็จรูป ฝึกปฏิบัติในการนำสื่อรูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานตัดต่อ การส่งถ่ายและเผยแพร่ข้อมูลภาพและเสียง

จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

 • บรรยาย 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
 • สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
 • การฝึกปฏิบัติ 60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
 • การศึกษาด้วยตนเอง 4ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เอกสารการสอน

Sponsors

 • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com
 • Domain name search and availability check by PCNames.com
 • Website and logo design contests at DesignContest.com.
 • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com