บริการวิชาการแก่สังคม

 • 1-12 กรกฎาคม 2562
  • โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี จัดโดยคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0
 • 22 พฤษภาคม 2562
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • โครงการพัฒนาทักษะด้านกราฟิกและการตัดต่อวิดีทัศน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 • 8 พฤษภาคม 2562
  • ห้องประชุม Ad & Pr Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวทันเทคโนโลยีสื่อสารเชี่ยวชาญการจัดรายการวิทยุ
 • 26 ธันวาคม 2561
  • ห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT Young YouTuber
 • 17 กรกฎาคม 2561
  • Learning Space 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์เทเวศร์)
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองสื่อสารองค์กรให้มีความรู้ สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
 • 3-4 พฤษภาคม 2561
  • ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และชุมชนคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึก
 • 15-16 มิถุนายน 2560
  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนอุปกรณ์พกพาในระบบ Android ด้วยโปรแกรม App Inventor 2”
  • โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสร้างฝันสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชน ให้แก่นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
 • 16 พฤษภาคม 2560
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย “การสร้างสื่อการสอนออนไลน์”
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ kahoot.com ให้แก่คณะอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
 • 8-9 ธันวาคม 2559
  • สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ดีเจวัยมันส์ สร้างสรรค์สื่อดี” (วิทยากรร่วม)
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทสารคดีสั้นความยาวไม่เกิน 2 นาที ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายและระดับอาชีวศึกษา
 • ตุลาคม 2559
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย “การสร้างบทเรียน Online Learning ผ่านเว็บไซต์ padlet.com”
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่คณะอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
 • 24-25 ธันวาคม 2558
  • สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “วัยมันส์โชว์พาวว์ Make Sound Spot Radio” (วิทยากรร่วม)
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทสปอตเพื่อออกอากาศในรายการวิทยุ ความยาว 30 วินาที ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายและระดับอาชีวศึกษา
 • 21 ตุลาคม 2558
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย “การสร้างสื่อการสอนบนอุปกรณ์พกพาในระบบ Android ด้วยโปรแกรม App Inventor 2”
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนบนอุปกรณ์พกพา (tablet) และโทรศัพท์มือถือ ในระบบ Android โดยใช้โปรแกรม App Inventor 2 ให้แก่คณะอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
 • ตุลาคม 2557
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย “การสร้างสื่อการสอนที่ทันสมัย ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint”
  • บรรยายแนะนำการสร้างสื่อการสอนที่ทันสมัย ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้แก่คณะอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
 • 18-19 ธันวาคม 2557
  • สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “อ่านอย่างมีทริค เขียนสคริปต์อย่างมืออาชีพ” (วิทยากรร่วม)
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทสารคดีเพื่อออกอากาศในรายการวิทยุ ความยาว 2 นาที ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายและระดับอาชีวศึกษา
Translate »