ประวัติการทำงาน

นาย เกษม เขษมพุฒเรืองศรี

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการ – อาจารย์

สังกัด – สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตำแหน่งบริหาร – หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

สังกัด – ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตำแหน่งบริหาร – หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว

สังกัด – สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Translate »