ภาระงานการวิจัย

ผลงานวิจัย

  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครกับการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายสังคม (หัวหน้าโครงการวิจัย 60%, งบประมาณเงินรายได้ (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561)
  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษากับนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (ผู้ร่วมโครงการวิจัย 35%, งบประมาณเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560)
  • ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่กับการติดตามข้อมูลข่าวสารบนเพจสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปในภูมิภาคอาเซียน: กรณีศึกษาผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก (หัวหน้าโครงการวิจัย 50%, งบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559)
  • การใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา (หัวหน้าโครงการวิจัย 50%, งบประมาณเงินรายได้ (วิจัยสถาบัน) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558)

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

  • เกษม เขษมพุฒเรืองศรี, กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์, และสุนิสา สายอุปราช. (2560). การใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (น. 479-488). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.
  • เกษม เขษมพุฒเรืองศรี. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562 (น. 634-645). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต.
  • เกษม เขษมพุฒเรืองศรี. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ xxx ประจำปี 2562 (น. xxx-xxx). กรุงเทพฯ: xxx.
Translate »