ภาระงานการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ภาคปกติ)

MC2001104 หลักการวารสารสนเทศดิจิทัล

บรรยาย 2 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 116 คน

MC2032315 การตัดต่อภาพและเสียง

บรรยาย 0 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 6 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 70 คน

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภาคปกติ)

08312414 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

บรรยาย 0 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 6 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 1 คน

MC2001104 หลักการวารสารสนเทศดิจิทัล

บรรยาย 2 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 159 คน

MC2042217 เทคนิคการลำดับภาพและเสียงเพื่องานข้ามสื่อ

บรรยาย 0 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 6 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 26 คน

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคปกติ)

08312307 การตัดต่อภาพและเสียง

บรรยาย 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 4 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 78 คน

MC2001104 หลักการวารสารสนเทศดิจิทัล

บรรยาย 2 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 123 คน

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ภาคปกติ)

08-011-104 เทคโนโลยีสื่อสารในงานมัลติมีเดีย

บรรยาย 2 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 60 คน

08-011-313 สื่อสารมวลชนในอาเซียน

บรรยาย 3 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 60 คน

08-313-306 เทคนิคการจับการเคลื่อนไหว

บรรยาย 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 4 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 60 คน

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ภาคปกติ)

08-312-307 การตัดต่อภาพและเสียง

บรรยาย 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติการ 4 ชั่วโมง / จำนวนนักศึกษา 60 คน

Translate »